Meteen naar de inhoud

Artikel 1.

Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. coolrunningmaastricht.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Cool Running gevestigd aan de Brusselsestraat 35 te Maastricht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een online merchandise bestelling plaatst bij coolrunningmaastricht.nl;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen coolrunningmaastricht.nl en de klant;

d. product: merchandise, accessoires, fashion, die door coolrunningmaastricht.nl wordt geleverd;

e. website: de website coolrunningmaastricht.nl;

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen coolrunningmaastricht.nl en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn
overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. coolrunningmaastricht.nl en de klant zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. coolrunningmaastricht.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. coolrunningmaastricht.nl is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant: a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of b. het aanbod en/of de offerte van coolrunningmaastricht.nl schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt coolrunningmaastricht.nl de klant via de e-mail een bevestiging dat coolrunningmaastricht.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door coolrunningmaastricht.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7. Giftcard en vouchers

7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden aangeboden door your giftcard en vouchers die worden uitgegeven door coolrunningmaastricht.nl

7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld.

7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.

7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door coolrunningmaastricht.nl worden geleverd.

7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8. Betaling

8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL; b. met PAYPAL; c. CONTANT; d. op factuurbasis; 

8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders
is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die
coolrunningmaastricht.nl maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen: via iDEAL; b. met PAYPAL; c. CONTANT; d. op factuurbasis;

8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

8.6. coolrunningmaastricht.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering

9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal coolrunningmaastricht.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de
klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.

9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld. coolrunningmaastricht.nl levert haar producten op woensdag en vrijdag.

9.3. Indien het product voor 16:30 uur besteld is, dan kan het product de volgende dag geleverd worden, tenzij anders is aangegeven.

9.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 9:00 en 17:00 uur.

9.5. De door coolrunningmaastricht.nl opgegeven leverdatum is slechts indicatief.

9.6. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd tenzij vooraf afgesproken met de klant.

9.7. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.

9.8. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten
voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

9.9. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

9.10. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice
van coolrunningmaastricht.nl. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

9.11. Bij aflevering wordt om de handtekening gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Artikel 10. Annulering

10.1. De klant kan de bestelling tot 16:30 uur voor de dag dat de bestelling geleverd wordt kosteloos annuleren, tenzij: a. het
factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 25,- inclusief btw;

10.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 11. Personaliseren van het product

11.1. coolrunningmaastricht.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

11.2. Het is de klant niet toegestaan coolrunningmaastricht.nl een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien coolrunningmaastricht.nl constateert of
een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft coolrunningmaastricht.nl het recht de bestelling te annuleren.

11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. coolrunningmaastricht.nl tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn,
tenzij met de klant anders is overeengekomen.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten

12.1. De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht. Eetwaren zijn uitzondering waarop geen herroepingsrecht is.

12.2. Artikel 12.1 is niet van toepassing indien het product: a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd; b. het product snel kan
bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd gebak.

12.3. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres: coolrunningmaastricht.nl , Brusselsestraat 35, Maastricht.

12.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

12.5. coolrunningmaastricht.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product
reeds betaalde gelden restitueren.

12.6. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13. Klachten

13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan coolrunningmaastricht.nl gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig coolrunningmaastricht.nl meldt, dan is coolrunningmaastricht.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

13.2. Klachten worden door  coolrunningmaastricht.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.3. Door coolrunningmaastricht.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van coolrunningmaastricht.nl

13.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 14. Klantenservice

14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
coolrunningmaastricht.nl

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring

15.1. coolrunningmaastricht.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2. coolrunningmaastricht.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. coolrunningmaastricht.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.6.coolrunningmaastricht.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat coolrunningmaastricht.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

15.7. Indien coolrunningmaastricht.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van coolrunningmaastricht.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens coolrunningmaastricht.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens coolrunningmaastricht.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht

16.1. In geval van overmacht is coolrunningmaastricht.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij coolrunningmaastricht.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

16.2. Van overmacht aan de zijde van coolrunningmaastricht.nl is o.a. sprake indien coolrunningmaastricht.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van coolrunningmaastricht.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van coolrunningmaastricht.nl ten gevolge waarvan coolrunningmaastricht.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door coolrunningmaastricht.nl geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.

17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van coolrunningmaastricht.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s,
merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of
publiceren.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt is.

18.2. coolrunningmaastricht.nl verwerkt persoonsgegevens in
overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet
bescherming persoonsgegevens).

Artikel 19. Beveiliging en internet

19.1. coolrunningmaastricht.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar coolrunningmaastricht.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op elke overeenkomst tussen coolrunningmaastricht.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en coolrunningmaastricht.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar coolrunningmaastricht.n coolrunningmaastricht.nl gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat coolrunningmaastricht.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.